Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych podanych w ramach zamówienia towaru (dalej: „danych osobowych”) jest w szczególności Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport Katarzyna Gaworska 66-200 ŚWIEBODZIN, Os. Widok 6A/2.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport. w celu:

a) spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE <ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1>) w szczególności w zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, oraz z zakresu rachunkowości, 

b)  wykonania  umowy  zawartej  pomiędzy stroną, której dane dotyczą a

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy na

żądanie  osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

c)  wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w szczególności dochodzenia wierzytelności i innych roszczeń wynikających z prawa cywilnego a także ochrony przed próbami oszustwa.

Dane osobowe będą przechowywane przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport przez okres niezbędny do realizacji w/w celów.

Przewidywane jest udostępnienie  danych  osobowych w szczególności firmie kurierskiej, której zostanie zlecone dostarczenie towaru do klienta, pracownikom Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport w zakresie wynikającym z wykonywanych przez nich obowiązków, ewentualnie organom i sądom uprawnionym do otrzymywania tego rodzaju informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również osobie, której dane dotyczą, oraz podmiotowi wykonującemu usługi informatyczne na rzecz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport.:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) usunięcia, w przypadkach, w zakresie i z zastrzeżeniami, o których mowa w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

d) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach i w zakresie, o którym mowa w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

e) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, dostarczone Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w okolicznościach, o których mowa w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Żądania w powyższych sprawach mogą być kierowane do administratora danych osobowych w formie pisemnej (na adres Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  AGAW Import – Eksport Katarzyna Gaworska 66-200 ŚWIEBODZIN, Os. Widok 6A/2.) lub elektronicznej (na adres e-mail: biuro@agaw.com.pl).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza ogólne rozporządzenia o ochronie danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a konsekwencją ich niepodania jest brak zawarcia umowy.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko, telefon, email, NIP, dane adresowe.